default_mobilelogo

Agenda

Filippenzen 3:14 maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Wéér een jaar achter de rug! Het is de klacht van veel mensen die wat ouder worden (incluis ondergetekende) dat de tijd lijkt te vliegen. Had je vroeger op de lagere school zomervakantie, dan leek er geen einde aan te komen. Nu is er een jaar voorbij voordat je er echt aan gewend bent en denk je: is 2018 alweer voorbij? Er is ongetwijfeld bij jou ook een hoop gebeurd. Zo zijn er weer jongelui naar het voortgezet onderwijs gegaan. Dat is bijna een totaal nieuw leven. Elke dag van ’t dorp af naar Vlissingen of Middelburg. Ook vreugde en verdriet hebben elkaar weer dit jaar afgewisseld. Zo kwam er aan de ene kant in het gezin van Johan en Irma een wondertje bij: Elana. Maar het was aan de andere kant ook het jaar waarin Br. Huib de Bliek, na een geduldig gedragen ziekbed, door de Here thuis gehaald werd. Een vreselijk verlies voor Anneke, de kinderen en kleinkinderen en voor ons als gemeente. Het was ook een jaar van grote zorgen en er waren en zijn veel zieken in de gemeente. Zr. Lievense herstelde weer: iets waar we dankbaar voor zijn. Maar tegelijkertijd worstelt zij, net als alle anderen die in de afgelopen jaren weduwe en weduwnaar geworden zijn, met die leeggekomen plaats. De troost van God helpt, maar het eenzaam zijn, is voor allen heel erg moeilijk. Het is dan ook niet dat ik tegen deze broeders en zusters zeg dat ze moeten vergeten hetgeen achter hen ligt. Je levenspartner vergeten doe je immers je leven lang niet! Voor sommigen is het na twintig jaar nog een schrijnende wond: daar mogen u en ik best eens wat meer rekening mee houden! Als Paulus zegt: “Maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt” is dat geen goedkope uitspraak. Paulus heeft juist heel wat meegemaakt en dus heel wat te vergeten. Lees het maar in II Korinthe 11:23-27. Paulus weet waar hij over spreekt. Hij wordt op dat moment in sommige gemeentes ook nog eens lelijk weggezet. Gemeentes die hij nota

bene, met Gods hulp en zegen, zelf heeft mogen zaaien. Vergeten hetgeen achter je ligt, is ook een oproep aan ons. Heus ik weet heel goed dat dat niet altijd makkelijk is. Soms bega je zelf zulke stomme fouten en/of zonden dat het moeilijk is om jezelf te vergeven en het achter je te laten. Of iemand kwetst jou zo diep dat je die ander eigenlijk niet kan vergeven en dat betekent dat je het ook niet achter je kan laten. Maar leer van Paulus dat het jou alleen maar zal hinderen als je de dingen die je tegen zijn gevallen in 2018 niet achter je laat (en natuurlijk ook van de jaren daarvoor). Ervaar de zegen van vergeven en vergeten! In de gemeente geldt sowieso de wet van Paulus uit Romeinen 13:8 8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Je bent in de gemeente aan elkaar verschuldigd om elkaar lief te hebben en dus niet om oude koeien uit de sloot te halen! Voldoe jij aan die wet van de Here Jezus? Houd jij werkelijk van iedereen in de gemeente? Als dat niet zo is, voldoe je niet aan Het Woord en de wet van de Here Jezus. Vraag daar dan vergeving voor en vraag of God alle beletsels uit je hart wegneemt om de ander werkelijk lief te hebben. Maar daarnaast geldt dat ook voor de ongelovigen die God op onze weg plaatst. Kan jij Gods liefde geven als antwoord op degene die jou teleurgesteld heeft…..? Is dat teveel gevraagd? Hoe vaak hebben wij de Here Jezus niet teleurgesteld vóór én na onze bekering? Ik merk zelf dat elke negatieve gedachte over anderen zijn negatieve weerslag heeft op mijzelf. Wat heerlijk dat je alles achter je kan, mag en moet laten van 2018! En je in 2019 weer een heel nieuw onbeschreven blad van je leven mag vol schrijven.

En mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt: Voor jou en mij ligt 2019! Een jaar waarin God jou en mij wil gebruiken tot eer van Zijn naam en worden we opgeroepen om leesbare brieven van Christus te zijn. Besef dat 2019 weer een jaar dichter bij de wederkomst van Christus is. Wat zijn jouw plannen voor 2019? Bovenaan hoort te staan: Ik wil tot eer van de Here Jezus leven. En alles wat daar afbreuk aan doet moet je proberen uit je leven te weren. Als je dat doet gaat jouw licht in deze duistere wereld steeds feller schijnen.

Jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Nee, het gaat niet om ons. We zijn geroepen door de Here Jezus om tot eer van Hem te leven. Hij gaf Zijn leven voor ons en Hij vraagt ons om nu te leven voor Hem. Daar word je leven niet saai van en daar word je niet ongelukkig van. Je gaat juist ontdekken dat de Levende God je gebruikt en wat is er spannender dan dat, wat geeft je meer plezier, vreugde en voldoening dan dat…..?

Tot slot: Vanochtend, hoorde ik bij het nieuws op de radio, is de verkoop van het vuurwerk begonnen. En terwijl ik dit schrijf, zijn de knallen verderop te horen. Er is weer 2 procent meer vuurwerk verkocht dan vorig jaar. Gevaar in overvloed dus hoop dat ik een ieder weer gezond aan mag treffen komende zondag. Ik wens je een gezegend 2019 toe en…dat je zelf tot zegen mag zijn.


In Christus verbonden

Leo Lok