default_mobilelogo

De oorsprong van de Vrije Evangelische Gemeenten ligt in de 19e eeuw (1817). De oudste VEG ontstond in Zwitserland en ging samen met een opwekking, die men het Reveil noemt. Wanneer we u iets willen vertellen over het ontstaan van de Vrije Evangelische Gemeente “Maranatha” te Westkapelle, dan behoeven we nog niet zo ver in het verleden terug te gaan. We zijn namelijk nog een jonge Gemeente, opgericht als Evangelisatievereniging op 5 juni 1973 en als zodanig koninklijk goedgekeurd op 8 oktober van dat zelfde jaar.

De laatste statenwijziging heeft plaatsgevonden op 29 december 1995 en hierin is de grondslag van onze gemeente als volgt vastgelegd: de Gemeente aanvaardt de Bijbel zonder enig voorbehoud als het Woord van God, zoals dit is vervat in de boeken van het Oude- en het Nieuwe Testament, opgevat volgens de Drie Formulieren van enigheid, wat het enige richtsnoer van geloven en handelen behoort te zijn. Verder belijdt de Vrije Evangelische Gemeente “Maranatha” te Westkapelle te geloven dat het Fundament van de Gemeente, de Rots, de Heere Jezus Christus is, de Eniggeboren Zoon van God de Vader, ons geopenbaard geworden door de Heilige Geest, middels het Woord van God: de Bijbel, en dat er één God is Die zich openbaart, in de Persoon van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De gemeente(leden)vergadering van 3 maart 1998 heeft deze Statuten en de Gemeenteorde in haar vergadering bekrachtigd, terwijl op 26 mei 2002 een aanvulling heeft plaatsgevonden in de Gemeenteorde, aangaande de omschrijving van het huwelijk.

Het bestaan van onze gemeente is gelegen in het feit, dat binnen de Hervormde Gemeente in 1955 moeilijkheden ontstonden naar aanleiding van de verkondiging van Gods Woord.

Eerst binnen de kerkenraad van de Hervormde Gemeente en later, in 1957, ook daarbuiten, in de Gemeente zelf. Dit leidde ertoe, dat in 1960 werd opgericht een ‘Hervormde Evangelisatie'. In het verenigingsgebouw “Westkapelle Herrijst” aan de Markt in Westkapelle werden aparte diensten verzorgd, die door zeer velen werden bezocht. Het aantrekken van sprekers was zeer zeker een probleem, aangezien de predikanten uit de omgeving, hoewel begripvol voor de situatie, toch afzijdig wensten te blijven.

In de beginjaren van de gemeente werden ‘leesdiensten' gehouden, totdat na enige maanden contact werd gelegd met broeder C.J.W. Faasen , evangelist te Sliedrecht. Hij werd bereid gevonden om eens in de 14 dagen naar Westkapelle te komen voor huisbezoek, catechese e.d. en om op de zondag het Evangelie te brengen in de diensten. Deze broeder is velen tot zegen geweest, was hoog in aanzien onder de bevolking van Westkapelle en mag met recht de grondlegger worden genoemd van de Vrije Evangelische Gemeente “Maranatha” in Westkapelle.

In april 1970 maakte de Gemeente kennis met broeder W.P. de Jonge uit Middelburg. Ook hij kwam de Vereniging dienen met het Woord van God. Ondertussen vonden er vele, zeer vele vergaderingen met diverse commissies uit de Hervormde Gemeente, tot de Synode toe, plaats. Het bracht echter geen bevredigende oplossing. Uiteindelijk kwam de Synode na 15 jaren met een compromisoplossing. De Hervormde Evangelisatie werd opgeheven!

Al na één jaar bleek, wat velen al hadden gevreesd, dat ook dit compromis geen oplossing in zich hield. Teleurgesteld en steeds verlangend naar de bijbeluitleg zoals o.a. broeder Faasen deze gaf, is toen een gedeelte van de voormalige Hervormde Evangelisatie op 18 juni 1972 weer bijeengekomen in het verenigingsgebouw “Westkapelle Herrijst”, met als voorganger broeder De Jonge.

Op 5 juni 1973 was men getuige van de oprichting van de vereniging “Immanuël”. Op 26 november 1974 werd deze verenigingsnaam uitgebouwd tot een autonome Vrije Evangelische Gemeente te Westkapelle. Later werd de naam van de Gemeente veranderd in Vrije Evangelische Gemeente “Maranatha”, daar wij als Gemeente in verwachting zijn van de Wederkomst van onze Heer en Heiland, de Heere Jezus Christus. Na enkele jaren werd een woonhuis met schuur aangekocht en door de leden van de Gemeente omgebouwd tot kerkgebouw. Dit alles kwam gereed in 1977.

Na lange tijd werd hierna een samenwerkingsverband belegd met de Vrije Evangelische Gemeente te Zwijndrecht, waar broeder De Jonge naast de Gemeente in Westkapelle pastoraal werk ging verrichten. Dat 2 gemeenten veel tijd in beslag nemen, werd hem op den duur te zwaar. Dit heeft ertoe geleid, dat op 9 september 1990 in een zondagmiddagdienst afscheid werd genomen van broeder De Jonge als voorganger van onze Gemeente.

Sindsdien is broeder L.H.F. Lok uit Vlissingen werkzaam geweest binnen onze Gemeente als pastoraal medewerker. Hij mocht de Gemeente ruim 5 jaar dienen, voordat hij met zijn gezin, door onze Gemeente, op 10 december 1995 werd uitgezonden naar Suriname voor de CAMA-zending.

Opvolgers werden, zij het tijdelijk, gevonden in de persoon van broeder G.J.H. Blesing uit Almelo, van januari t/m juni 1996. Dr. L. Wals uit Turnhout (B), van september 1996 tot september 1997. En Drs. K. van Berghem uit Middelburg, van januari 1999 t/m augustus 2002.

Van september 2002 t/m augustus 2005 is broeder W. Praamsma uit Yerseke pastoraal medewerker geweest van onze gemeente. Vanaf zijn aanstelling als werker in onze gemeente is de jongerenbijbelstudiegroep opnieuw bijeengekomen in huiselijke kring op de zondagavond. Later is deze groep geïntegreerd in de normale bijbelstudie op de 4e dinsdag van iedere maand.

Van september 2005 tot augustus 2007 was onze gemeente vacant. Ter ondersteuning voor de verschillende activiteiten waren actief in de gemeente:

- bijbelstudie: broeder J. Kamp uit Middelburg
- huisbezoeken: broeder P.J. Meerveld uit Middelburg
- cathechesegroepen: broeder W.J.H. Radings uit Tholen

Vanaf september 2007 worden de bijbelstudie's, huisbezoeken en de cathechese (in de vorm van de ALPHA-cursus) gegeven door broeder L.H.F. Lok uit Arkel

De Vrije Evangelische Gemeente “Maranatha” is sinds de oprichting altijd een autonome Gemeente geweest. Echter, tussen 1980 en 1990 ontstond er bij een aantal gemeenten binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten verontrusting over de richting waarin de Bond zich bewoog o.a. toenemende vrijzinnigheid, waarheidsgehalte van de Bijbel, conflict rond het IKON en aansluiting bij de Wereldraad van kerken. In 1985 werd daardoor een eerste poging gedaan om de “verontruste gemeenten” uit de Bond bij elkaar te krijgen. Die poging mislukte. Twee jaar later lukte dit op initiatief van Hendrik-Ido-Ambacht wel. Al ten tijde van de laatste jaren dat broeder De Jonge voorganger was van onze Gemeente werden contacten gelegd met deze Vrije Evangelische Gemeenten. Daar dit samenwerkingsverband van gemeenten steeds in aantal groter werd, is de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland opgericht omstreeks 1992. Met nadruk een samenwerkingsverband, daar de inmiddels 15 aangesloten Gemeenten autonoom wensen te blijven. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt 2 keer per jaar door delegaties van de aangesloten kerkenraden vergaderd en worden verscheidene (gezamenlijke) activiteiten ontplooid. Een lijst met Gemeenten die aangesloten zijn bij de Federatie vindt u onder “links” in het menu.

In de afgelopen jaren is onder de Zegen des Heren veel opgebouwd in de Vrije Evangelische Gemeente “Maranatha”, zeker op geestelijk gebied. Onze Gemeente is zich door de jaren heen meer en meer bewust geworden van de Liefde van de Heere Jezus Christus en de werking van de Heilige Geest. Het past ons iedere keer opnieuw God de Vader daarvoor eerbiedig te danken.