default_mobilelogo

Nieuwjaars-“koffie”

In plaats van de gebruikelijke adventavond willen we dit jaar starten met een Nieuwjaars-“koffie”. Dit zal zijn op 12 januari aansluitend aan de dienst. Uitgebreid koffie drinken met allerlei zoete lekkernijen en dan gezamenlijk afsluiten met een kleine lunch. Iedereen is van harte welkom en wie hiervoor iets wil bakken/maken, laat het maar even weten in de app-groep of aan Ellen/Manon.

 

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Westkapelle  wenst alle lezers van dit gemeenteblad veel geluk, een goede gezondheid en Gods onmisbare zegen toe voor het nieuwe jaar.

Tijdens de erediensten op zondagmorgen is er elke week (m.u.v. de 1e zondag van de maand) kindernevendienst voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool. De leiding vertelt een verhaal uit de Bijbel en de kinderen maken een werkje over een Bijbelse gebeurtenis.

Op zondag 5 januari en 2 februari willen we na de dienst een bidstond houden.

Op de zondagen 12  en 26 januari en 9 en 23 februari bent u na de dienst van harte uitgenodigd voor het koffiedrinken in de consistorie.

 

OVERDENKING

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Het Evangelie is bepaald geen verhaaltje voor het slapen gaan. Het is de geschiedenis van de Zoon van God, Die naar de aarde kwam om te sterven om de schuld te betalen voor ons door middel van een vreselijk lijden en een wrede dood.

Het kerstevangelie is een door de wereld geromantiseerd sprookje……In vergelijking met de werkelijkheid lijkt het nergens op. De geboorte van de Here Jezus was niet “midden in de winternacht”, maar waarschijnlijk net na de zomer, anders waren er zeker geen herders in het veld geweest (veel te koud!). Er waren geen dieren in de stal en die stal die stond niet ergens in een afgelegen weide. Ook waren er niet drie wijzen uit het Oosten. De Bijbel zegt niet hoeveel het er waren en ze kwamen veel later bij de Here Jezus. Er staat immers dat ze “het huis” binnengingen (Mattheüs 2:11). Hoe komt het toch dat mensen er zo’n verhaaltje van hebben gemaakt?

Pas geleden mocht ik een begrafenis leiden. Een dringend verzoek was er om de naam van “satan” niet te noemen en het woordje “hel” niet uit te spreken. De nadruk moest liggen op de liefde van God.  Willen we de waarheid eigenlijk wel horen en wat de werkelijkheid is?

De wereld maakt zich vreselijk druk over de toekomst van onze planeet. De werkelijkheid is dat we met deze wereld afstevenen op een totaal bankroet. De hele wereld is ernstig vervuild en de wereldleiders van de grote landen maken zich daar niet druk over. China en Amerika, de grootste vervuilers van deze wereld leggen alle verdragen naast zich neer. En ondertussen is men in Afrika, India, Pakistan en Indonesië hard op weg om zich “te ontwikkelen” en is er in die landen geen of weinig ruimte voor de gevolgen voor het milieu. Maar laten we eerlijk zijn: ook wij in het Westen maken ons in feite niet echt druk over de toekomst van de aarde. We consumeren ons maar raak. Dit jaar, vertellen de nieuwsberichten ons, wordt er met kerst weer grootschalig ingekocht. Is het dan alleen maar kommer en kwel? En wacht onze kinderen en onze kleinkinderen dan alleen maar ellende?

De Bijbel wijst ons op iets heel anders! God heeft grote plannen met de wereld. God heeft deze aarde niet aan zijn lot overgelaten. Ja, er is hoop voor de wereld en die hoop is gelukkig niet afhankelijk van de mens.  De Bijbel spreekt over Gods totale omvattende plan van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament getuigen:

Jesaja 65:17 

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

Jesaja 66:22 

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.

Openbaring 21:1 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Gods plan is fantastisch: geen sprookje en geen verhaaltje voor het slapen gaan! Dit is de realiteit van de Bijbel en geeft aan dat God heeft voorzien dat dat nodig is. Dit werd door Jesaja ruim 700 voor Christus opgeschreven en de apostel Johannes bevestigde dat 90 na Christus. In een tijd dus dat er van vervuiling en opwarming van de aarde nog geen sprake was, maar God al lang had voorzien dat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde noodzakelijk was.

Onze hoop is dus niet gevestigd op de wereldleiders en op de mensen van goede wil die er vandaag de dag alles aan doen om de planeet aarde te redden. U zult mij dan ook niet vinden op de barricaden van de wereldverbeteraars, ook zal ik nooit (s)preken over onze verantwoordelijkheid om de aarde te redden, wat niet wegneemt dat ook een Christen zuinig dient om te springen met de schepping. We zijn immers door God aangesteld als beheerders daarvan (Genesis 1:28).

Nee, onze hoop is volkomen gevestigd op de Here God. Het is Zijn schepping, waar Hij de toekomst voor heeft uitgetekend.  Daar kunnen wij als mensen niet aan af of toedoen.

Maar, zult u zeggen, hoe lang moeten we daar nog op wachten? De apostel Petrus zegt hiervan in II Petrus 3:9-13

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.

Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

In de eerste plaats gaat het God dus om het behoud van mensen. Die zijn belangrijker dan de toestand van de aarde. Maar dát er een nieuwe hemel en aarde komen, dat is volgens de apostel Petrus ook een feit.  En hij schrijft hier ook bij HOE wij die komst moeten verwachten (die komst die overigens totaal onverwachts zal zijn).

Hij zegt daarvan:

Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods.

2020……de komst van de Here Jezus kan, als we de tekenen des tijds zien, niet lang meer op zich laten wachten. Ja, voor de wereld zal die komst totaal onverwachts zijn, maar voor de oplettende kinderen Gods niet! Laten we dus in dit nieuwe jaar zó leven dat we daar klaar voor zijn. Kijk niet om je heen hoe anderen het doen, maar zorg dat jij er zelf klaar voor bent. Hoe?  Petrus zegt het door een heilige wandel en godsvrucht. Wat betekent dat ? Onze handel en wandel  afstemmen op God en Zijn Woord. Leef zoals de Bijbel je dat zegt: in afhankelijkheid van God. Here, wat wilt U dat ik doen zal! Dan zal Gods Geest door jou heen werken en mogen anderen zien dat jij anders bent omdat Gods Geest in jou woont.

Een bekende uitdrukking is: Verander de wereld en begin bij jezelf!

Wel, daar zit een waarheid in, alleen wij kunnen onszelf niet veranderen, maar God kan dat wel. Hoe meer jij God betrekt in je leven, hoe meer je veranderen zult en de wereld om jou heen zal dat zeker opmerken en door beïnvloed worden.

Ik wens je daarom van harte een veranderd leven toe in 2020, een leven dat voorbereid is op de komst van Jezus.

In Hem verbonden

Br. L.H.F. Lok