default_mobilelogo

OVERDENKING

Grote vreugde Nehemia 8

Wat is het geheim van de blijdschap in Nehemia 8, waar uiteindelijk het Loofhuttenfeest wordt gevierd? Ik meen enkele kenmerken te zien.

Eenheid

Toen … kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de Waterpoort (Neh. 8:2). Ze komen bij elkaar op een centraal punt: het plein voor de Waterpoort. Hoe? ‘als één man’ . Ze werken samen, ze hebben hetzelfde doel voor ogen. Ze vormen een geestelijke eenheid. Als we de eenheid in Christus bewaren, is er heel veel mogelijk. Zijn we echt op Christus gericht, dan vinden we elkaar. Zijn we meer gefocust op onze gemeente, op misschien wel Bijbelse thema’s, of onze bediening, zelfs de zegeningen, dan wordt het lastig. Dan zijn we snel afgeleid. De God nu van de volhar ding (KJ: het geduld) en van de vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus (Rom. 15:5). Er is een groot verschil tussen een zwerm kraaien en een formatie ganzen. Kraaien in de lucht vliegen krioelend door elkaar, ze zijn chaotisch. Ze zijn hebberig, ook met hun geschreeuw: Kra, kra, kra! Maar ganzen doen het anders. Hoog in de lucht vormen ze een strakke V, een massa ganzen: Gak, gak, gak! Soms leggen ze wel 4000 km af. Eén gans aan de spits, de rest volgt. Ze wisselen elkaar af. Door dicht bij elkaar te vliegen profiteren ze van de opstijgende wervelingen van de voorganger. Dat bespaart veel energie, wel 50% (Bron: Staatbosbeheer). Gak, gak, gak! Bij de ganzen is er eendracht en harmonie. Ze hebben een gezamenlijk doel. Ze hebben dezelfde richting. Wat een machtig getuigenis!

Onderwijs

En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek van de wet van Mozes, die de HERE aan Israël gegeven had, te halen (Neh. 8:2b). ‘En hij las daaruit voor op het plei n’ (4). Ze halen de Hebreeuwse Bijbel te voorschijn en lezen er uit voor.  Er wordt heel goed naar geluisterd. ‘ Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek van de wet’ (:4). ‘en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep’ (:9). Bovendien wordt de Schrift uitgelegd, zodat iedereen snapt wat er staat. God schenkt bedieningen om ons verder te helpen. In Ef. 4:11 staat een belangrijke belofte die ook voor onze gemeente in Westkapelle, of onze regio geldt: En Hij heeft zowel a postelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten … Op deze manier kunnen we allemaal groeien, persoonlijk en samen, in de kennis van Christus en de eenheid van het geloof. Dat is heel kostbaar.

Berouw

Als we de Bijbel in afhankelijkheid van Gods Geest mogen openen, worden onze harten overtuigd van de waarheid. Want het gehele volk weende, toen het de woorden van de wet hoorde (:10). Dit is echte geestelijke herleving, het hele volk huilt. Zo geven we de Heilige Geest de kans om ons te onderwijzen: ‘Wat zegt de Bijbel?’ Daar draait alles om. Het woord van God is levend en krachtig (Hebr. 4:12). Wat is het gevolg?

Grote vreugde

Te midden van dit berouw en deze tranen proberen de stadhouder Nehemia, de priester-schriftgeleerde Ezra en de Levieten, het volk te troosten. Deze dag is voor de HERE uw God, heilig; bedrijft geen rouw en weent niet (:10). Zie je dat? Het volk wordt zelfs opgeroepen om hun tranen te drogen en om feest te vieren. Daar ligt een diepere reden aan ten grondslag.
‘weest dus niet verdrietig, want de vreugde in de HERE, die is uw toevlucht’
(:11). De HSV zegt: ‘dat is uw kracht’.
De droefheid over zonde en geestelijke ravage of verliezen slaat om in grote vreugde. ‘en grote vreugde te bedrijven’ (:13). Ze gaan het Loofhuttenfeest vieren (:15-19). ‘Er heerste dus zeer grote vreugde’ (:19). Echte vreugde zit hem niet in je positie, je baan, je gezegende bediening misschien, je activiteiten, en ga zo maar door. Dat alles kan veranderen en is nooit het doel.

Nee! ‘want de vreugde in de HERE , die is uw toevlucht’ (:11) .

Er zit een eenzame man in de gevangenis. Het is een dienstknecht van Christus. Zijn leven spreekt boekdelen. Wat schrijft hij aan ons? Verblijdt u in de Here te allen tijde! Opnieuw zal ik zeggen: Verblijdt u! (Fil. 4:4)

Middelburg, 20 februari 2020 Simon de Visser