default_mobilelogo

Vooruit!

Het Grootste Gevaar

Jozua 1:2b-9 A.Welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israëlieten, geven zal. Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het westen zal uw gebied zijn.

B. Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven.

C. Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat.

D. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Het Grootste gevaar voor een gemeente is….. Rust! Dat klinkt je misschien vreemd in de oren, maar toch is het zo. Na veel beroering, waarin van alles aan de hand kan zijn, denk dan bijvoorbeeld aan een grote verbouwing of ziekte of onderlinge problemen, breekt gelukkig ook meestal een periode van rust aan. Op zich is dat natuurlijk niet verkeerd, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Maar…. we zeggen niet voor niets: Rust Roest! Als ijzer in gebruik blijft, blijft het mooi, maar laat je het liggen dan verroest het en het wordt onbruikbaar.  Als Jozua de Israëlieten aanspreekt, zegt hij eerst: “Welnu, maak u gereed,” Het is zaak voor de gemeente om in actie te komen! De belofte van Jozua geldt ons ook! De wereld wacht op de boodschap van onze Heiland. De vraag is of we gereed zijn? Gereed zijn betekent dat we afleggen wat bij ons oude leven hoort en daarbij Gods Woord niet alleen aannemen, maar ook daders van het woord worden (Jakobus 1:20-21). Je kan niet met de rugzak van het Oude Leven het beloofde land in en zonder de juiste wapens kan je de strijd niet aangaan. Niemand zal voor u standhouden! Denk je dat de Israëlieten één stap verder waren gekomen als ze rekening zouden hebben gehouden met “de gevoelens” of “de overtuiging” van de Kanaänieten….? Hoe komt het dan dat wij zoveel rekening houden met de gevoelens van de ongelovigen dat het ons hindert in het gehoorzamen aan Gods Woord en we in woord en daad minder van Hem gaan getuigen. Getuigen van Hem Die zelfs Zijn leven voor ons gaf! De wereld is een braak terrein en om ons heen gaan de mensen verloren. Laat zien dat je christen bent: kom er voor uit, spreek van Hem, handel naar Hem, denk als Hem. Alleen…..wees zeer sterk en moedig….en handel overeenkomstig de gehele wet….. Er staat “alleen” met andere woorden “meer hoef je niet te doen”. Maar daar zit ’t hem juist in. We missen moed! We maken ons druk over van alles: leeuwen en beren overal op onze weg. Ik las in een boek (1) “ Dat we ons voor 40% zorgen maken over dingen die nooit gebeurd zijn, 30% druk maken over de foute beslissingen die we genomen hebben (en die dus niet meer te veranderen zijn), 12% druk maken over ziekten die we nooit krijgen, 10% druk maken over onze volwassen kinderen, vrienden etc. (die prima in staat zijn om voor zichzelf te zorgen). Conclusie: er blijft 8% over waar je werkelijk zorgen om kunt maken, maar dan moet je ook bedenken dat de Here God, jouw Hemelse Vader, over je waakt. Wat blijft er dan over van je zorgen? Daarom zegt Jozua 1:7 Alleen…..wees zeer sterk en moedig…. Ook zegt Gods Woord dat we nauwgezet de wet moeten handelen. Als Evangelisch Christen weten we dat de wet volbracht is in Christus, maar het is toch noodzakelijk om naar Gods Woord te leven. Luisteren wat God ons zegt en gehoorzamen aan wat God ons zegt! Tenslotte wijs ik u op die laatste belofte (Jozua 1:8) “Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn”. Wat is ons doel? We willen levende getuigen zijn van de Here Jezus op die plaats waar God ons gesteld heeft. In Zacharia 3:2 wordt de hogepriester Jozua vergeleken met een stuk brandhout dat uit het vuur is gerukt. Zonder enige twijfel is de wereldbrand in volle gang en velen gaan verloren. God heeft ons als brandhout uit die wereldbrand weggerukt. Wij mogen op onze plaats datzelfde doen: redden wat er nog te redden valt. Maar….als je iets uit een brandend vuur trekt, kan je zelf ook brandwonden oplopen. Ben je daartoe bereid? Ben je bereid om, in verhouding met wat de Here Jezus voor jou heeft geleden, een klein stukje lijden in je leven toe te laten? De Here Jezus volgen is nooit zonder gevolgen. Er zijn moedige en gehoorzame mannen en vrouwen, jongens en meisjes nodig….ben jij er één van?

In Christus verbonden

Br. L.H.F. Lok