default_mobilelogo

Een aantal maanden geleden ging Br. Moeleker voor in de morgendienst. Daarin besprak hij de diepere betekenis van een aantal feesten, genoemd in Leviticus 23.

Op mijn vraag wanneer het vervolg zou komen, werd ik door Br. Moeleker gemotiveerd om zelf op zoek te gaan. Er is veel in boeken te vinden, de één legt het wat eenvoudiger uit dan de ander. Zo staan er in het boek:  Gods Plan met de wereld  van Clarence Larkin een paar prachtige afbeeldingen die het type en anti-type van de feesten duidelijk weergeven. In het boek Wake-Up staat veel geschreven over de symboliek.

Het zijn Mijn Feesten, Leviticus 23

Er is de laatste jaren meer belangstelling voor de Bijbelse Feesten, wat bijzonder genoemd mag worden. Er wordt over geschreven in tijdschriften en in boeken.

Er wordt over gesproken in kerken en groepen. 

Om het eenvoudig te houden, allereerst een indeling : je kunt van alles gedenken en vieren en dat is prachtig. Dat doen we in het Christendom; Christelijke feesten.

Het Jodendom heeft ook prachtige feesten, dat zijn de Joodse feesten.

Maar de Feesten waar in dit schrijven over gaat, zijn heel speciaal.

Niet door mensen bedacht, niet door een concilie bedacht ....ze staan in Leviticus 23 en er staat van deze feesten in de Bijbel : dit zijn Mijn Feesten.

Dus deze feesten zijn de feesten van God zelf.

Bijzonder !!! want dat staat alleen bij deze 7 Feesten.

En staat er nu duidelijk de symbolische betekenis bij, nee juist helemaal niet . Er staat bij dat we ze moeten gedenken. Als je aan iets denkt ga je vanzelf een diepere betekenis begrijpen.

Laten we eens proberen die verdieping te maken zodat we de symbolische betekenis leren begrijpen, want de meeste van ons zullen geen boer zijn, dus wij zijn niet zo bezig met die letterlijke oogst, want dat waren het oorspronkelijk. 

Eerst even het woord Feest nader bekijken. Bij  “feest” denken we aan ballonnen en taart maar het Hebreeuwse woord is Moediem en dat betekent meer “vastgestelde dagen”, het wordt ook wel eens vertaald als de hoogtijdagen des Heeren.

Een 2e betekenis van het woord is : een afspraak.

Alsof God wil zeggen : precies op die dag wil Ik met je afspreken, want dan gaan er grote dingen gebeuren. Stel dat ze op de 50e dag niet waren samen gekomen op Zijn afspraak toen de Heilige Geest uitgestort werd.......Ik denk dat de Vader wil dat wij hiermee bezig zijn.

Met de feesten die al vervuld zijn om te gedenken. En met de feesten die nog niet vervuld zijn om te verwachten.  Pasen en Pinksteren vieren we wel. Maar die andere feesten......die zijn toch voor de Joden zegt men dan vaak. Is dat zo ?

Zijn de 10 geboden ook alleen voor de Joden ?

De feesten waren oorspronkelijk oogstfeesten en hoe symbolisch is dat al .

Het woord voor mens is Adama maar dat betekent ook grond, aarde.

(in Genesis staat : stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren want uit de aarde zijt gij genomen), in grond wordt iets gezaaid....dus ook in die mens wordt iets gezaaid. Maar er is één absolute voorwaarde dat zaad gaat groeien en dat is water. En dat water moet uit de hemel komen. Zie je de symboliek : iets uit de aarde heeft iets uit de hemel nodig....en er is niet “iets” maar er is Iemand uit de hemel gekomen .

Hij is de verbinding tussen hemel en aarde.

En van Hem wordt gezegd : Hij is het Levende water !

En dan gaat dat zaad groeien en er gaat vrucht komen 10 - 20 - 30 -voudig.  

Weer terug naar de Feesten, naar Zijn Feesten.

Je kunt ze onderverdelen in 2 groepen : de Voorjaarsfeesten en de Najaarsfeesten.

We kijken nu naar het eerste feest en hoe dat voorgeschreven was. Als we dan gaan kijken naar de werkelijkheid.......dan kunnen we toch enorm veel leren hoe God de symboliek bedoeld heeft ? Dan gaan we zien dat het voorschrift voor Pesach of Pasen een profetie was hoe het allemaal zou gaan en dan gaan we zien dat die profetie tot op de dag nauwkeurig uitgekomen is.

In het voorjaar was er een regenperiode, dus symbolisch kwam er veel uit de hemel....en in het najaar was er weer een regenperiode. We kennen allemaal wel de uitdrukking “de spade regen” en we weten dat die spade of die late  regen nog overvloediger zal zijn. Dat zegt dus al iets over de najaarsfeesten .

Daar tussen in zit een best lange periode van droogte....net of de hemel in die tussentijd gesloten was. Allemaal aanwijzingen.

Nu gaat het over het eerste Feest;  Pesach of  Pasen en het feest van de ongezuurde broden. We gaan zien dat het feest vervuld is tot op de dag en op het uur volgens de voorschriften die God aan het volk Israël gegeven had voor Zijn feest. 

De volgende keer gaat het over het wekenfeest of Pinksteren en dat is ook vervuld precies op de dag die voorgeschreven was. Maar hoe zit het dan met de najaarsfeesten , die zijn nog niet vervuld. Zouden dat dan ook niet profetische aanwijzingen zijn voor de 2e komst van Jezus. Als de voorjaarsfeesten gaan over de 1e komst van Jezus , mogen we dan de conclusie trekken dat de najaarsfeesten gaan over de 2e komst van Jezus ?

En dan begrijpen we die lange periode van droogte ook : dat zijn de 2000 jaar die achter ons liggen en waarin gelovigen gehoopt en verwacht hebben dat Jezus spoedig terug zou komen. En ze hebben geroepen : Maranatha : Heer kom toch terug, maar het was nog niet de tijd. 

Als we zien hoe die voorjaarsfeesten zijn vervuld, dan hebben we een schat aan informatie door de najaarsfeesten te bestuderen . En weten we dan precies hoe de toekomstige feesten vervuld gaan worden, nee.

Het zou heel goed kunnen dat Jezus terug komt op Bazuinendag maar anderen denken weer dat Hij terug komt op Grote Verzoendag. Hoe dan ook, onze Vader wil wèl graag zien dat we ermee bezig zijn, dat we ons erin verdiepen.

Soms denk ik wel eens : Heer had U het niet iets duidelijker op kunnen schrijven. Maar dat heeft Hij niet gedaan waardoor we weten : Hij wil dat we echt zoeken in het Woord en ermee bezig zijn, Zijn Woord doorvorsen.

En nogmaals : geweldig dat er tegenwoordig meer interesse is in de Feesten. Er is een spreekwoord wat zegt : wat ik hoor vergeet ik; wat ik opschrijf onthoud ik en wat ik doe....begrijp ik.

We gaan naar de voorschriften voor het eerste feest zoals het staat in Leviticus 23.  Dat was een enorm belangrijk feest want God verandert daar de kalender en zegt : dit zal u de eerste der maanden zijn. Dan weten we al iets : dit Feest symboliseert een totaal nieuw begin ! De voorschriften waren dat men 4 dagen voor het Paasfeest een lam in huis moest nemen om te keuren. Een gaaf en manlijk lam , wanneer er toch een verborgen gebrek was aan het lam zou dat in die 4 dagen wel uitkomen . En weet je waar de lammeren vandaan kwamen....uit Bethlehem, daar waren de herders met hun kudden. Wist je dat 4 dagen voor Pesach Jezus in Bethanië was en dat precies op die dag Maria de voeten van Jezus zalfde ?

Het was gebruikelijk dat de Hogepriester ook een lam selecteerde om voor de natie te offeren en die in een plechtige processie ophaalde en zo Jeruzalem binnen bracht.  In het jaar dat Jezus stierf gebeurde er iets heel bijzonders : op die bewuste dag kwamen er 2 processies de stad Jeruzalem binnen.

Het was geweldig druk in de stad omdat Joden van heinde en ver kwamen om het Paasfeest in Jeruzalem te vieren. En wanneer de mensen de Hogepriester zagen binnenrijden met het lam voor de natie was het de gewoonte dat de menigte ging juichen en dan zongen ze psalm 118 : Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

Dit was de gewoonte maar wees natuurlijk profetisch naar dat éne moment waarop de Messias als het échte Lam van God de stad binnen zou rijden.

En in dat jaar gebeurde dat daadwerkelijk.

Op diezelfde dag komt Jezus vanuit Bethanië Jeruzalem binnen en op dat moment zijn mensen enthousiast en in feeststemming. Zou deze Jezus hen gaan bevrijden van de Romeinen....degenen die in Hem geloven leggen hun klederen op de weg. Ze zwaaien met de palmtakken waarmee ze ook de Hogepriester wilden verwelkomen en roepen nu ook naar Jezus : Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

Waarschijnlijk is Jezus door de Oostpoort de stad binnen gekomen terwijl op diezelfde dag de Hogepriester door de Schaapspoort de stad binnen kwam. Ze hoopten dat deze Jezus de Messias zou zijn, de Koning die hen zou bevrijden van de Romeinen !.........maar Jezus kwam binnen gezeten op een ezel en daarmee vervulde Hij de profetie in Zacharia 9:9, want Hij kwam nu binnen als hèt Lam, het Pesachlam. Wat een dramatisch moment in de geschiedenis.

Begrijp je nu dat Jezus huilde omdat de mensen niet begrepen dat Hij nu niet kwam als de Koning maar als het Lam.......

De dagen daarna werd Jezus ondervraagd door de farizeeën, sadduceeën, door Annas en Kajafas en later daar Herodes en Pilatus.

Dit was de “inspectie van het Lam”, door God voorgeschreven voor het feest.

Op het 3e uur werd het lam voor de natie gebonden aan het brandofferaltaar want dat was de tijd van het morgenoffer en precies op het 3e uur werd Jezus genageld aan het kruis.

Rond het 9e uur , precies de tijd van het middagoffer , werd op de sjofar geblazen, misschien heeft Jezus dat kunnen horen.

Op die tijd werd het lam voor de natie geslacht en op hetzelfde tijdstip legde Jezus Zijn leven af als Lam voor de wereld.

Het voorgeschreven feest was de voorafschaduwing en werd nu werkelijkheid......

Het moeten duizenden en duizenden lammeren geweest zijn die werden geslacht en van elk lam werd er bloed tegen de voet van het altaar gesprenkeld.

Maar er was ook een voortdurende waterstroom van de Tempelberg die het bloed weg deed stromen.

Op het moment dat bloed en water stroomden vanaf de Tempelberg van de duizenden lammeren; vloeide  het water en bloed uit de zijde van Jezus.....

De schaduw was op dat moment werkelijkheid geworden.

Zie je hoe letterlijk en gedetailleerd de voorgeschreven feesten een voorafschaduwing waren van de werkelijkheid......1500 jaar tevoren werd voorgeschreven dat op de 14e van de 1e maand het paaslam geslacht moest worden. En precies op de 14e van de eerste maand stierf Jezus als het echte Paaslam.

We gaan nog even naar de betekenis die het voorgeschreven Pesachfeest had, kunnen we dat ook “koppelen” met het vervulde Paasfeest ?

Het voorschrift was dat ze moesten gedenken dat ze bevrijd werden uit Egypte.  Hoe ging dat ook alweer....

Een lam slachten en het bloed ervan aan de deurposten. Als ze dat geloofden ! deden ze dat en ging de dood aan hen voorbij.

Zouden er ook mensen geweest zijn die het niet deden....geen idee, het staat er niet. Maar ook toen al ging het dus enkel om het geloof in het bloed van het Lam ! Precies hetzelfde als bij ons : wij hebben de dood verdiend door de zondeval , maar als wij geloven in het bloed van het Lam gaat de dood aan ons voorbij ! Dan krijgen we het eeuwige leven.

Het is het eerste feest en zo belangrijk voor God dat Hij zegt : dit zal u de eerste der maanden zijn. Hier begint jullie leven! Is dat voor ons ook niet zo....Als wij ons bekeren uit een wereld waarin we gebonden waren, krijgen we een nieuw leven.

Dat is voor ons ook het begin. Misschien zien we dat in het begin niet zo maar wij zijn ook in slavernij geweest. En wanneer we kiezen voor het bloed van het Lam komt er iets nieuws. Maar waarom zitten die dagen van ongezuurde broden hier nu aan vastgeplakt.......?

Je bent nu zèlf aan zet. Je bent vrijgekocht door het bloed van het Lam, dat is genade.

Is die genade dan niet genoeg ?

Ja, dat is het wél.

Maar je kunt op twee manieren reageren als je vrijgemaakt bent.

Je kunt achterover gaan leunen en denken : ik ben vergeven en vrijgekocht, ik hoef nu niks meer te doen.

Maar je kunt ook anders reageren : ik ben zo dankbaar dat ik vrijgemaakt ben, nu wil ik uit dankbaarheid ook zelf actief proberen naar Zijn wil te gaan leven.

En dat laatste wordt uitgebeeld in die “ongezuurde brodenweek” .

Na die genade moet je  zelf alle zuurdesem uit je huis wegdoen.

Je huis dat ben jij zelf wanneer de Heilige Geest in jou woont.

En zuurdesem staat voor zonde. Je moet je huis reinigen, je zonde wegdoen.

Je moet daarvan een teken op je hand en op je voorhoofd doen; je handelen en je denken moet gezuiverd worden.

1Cor. 5:8 laten wij het feest vieren, niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid .

Samengevat:

God gebied ons in Zijn woord om 7 feesten te gedenken. (Levit.23)

Die zijn onder te verdelen in twee groepen : de voorjaarsfeesten en de najaar feesten.

Van de voorjaarsfeesten is gebleken dat het profetieën waren van gebeurtenissen die werkelijkheid zijn geworden door de eerste komst van Jezus Christus.

Daarna komt een lange periode van droogte. En dan komen de najaar feesten en die zijn nog niet vervuld. De eerste keer kwam Hij als Lam; de 2e keer komt Hij als Koning.

We hebben nu gekeken naar het Paasfeest en het feest der ongezuurde broden.

In het volgende gemeenteblad gaan we kijken naar het Pinksterfeest of feest der eerstelingen.

Bij dit onderwerp passende illustraties staan in het boek: ‘Gods plan met de wereld’

Door Clarence Larkin. De illustraties zijn bij de redactie van t gemeenteblad bekend.

Met dank aan Marjan,

Ellen Hansma